Generalforsamlinger, møder og kurser

Ingen aktuelle opslag 05.maj 2024

 

4. november 2021

Generalforsamling Vejle Ådals Jagtforening

 

Dirigent Bjarne Engbjerg-Pedersen              Referent Jakob Kjøngerskov

Indkaldelsen til generalforsamling var annonceret på nettet rettidig. På tryk i jagtbladet manglede nogle dage. Vi afholdt afstemning blandt de 32 fremmødte, 100 % for godkendelse.

Formandens beretning Preben Jensen. Vi har afholdt en rævejagt i Egtved. Bukkepral 16. maj i Vingsted.

Riffelstævnet i Borris blev aflyst på grund af corona. Deltaget i riffel-arrangement i DJF regi.  Vi deltog i Nordisk kombinations skydning, riffeludtagelse i Måde, samt riffelmesterskab i Ulfborg. Flugtskydnings arrangement i DJF forbundsregi, vi var i Ansager til udtagelse, og videre til Herning, DM, hvor vores oldboys hold fik sølv. Vores egen flugtskydning i foråret og i august er afholdt planmæssigt.  Vores riffeltrænings dage om lørdagen i sæsonen har været mindre besøgt end normalt. Til foråret bliver riffeltræningen lørdag formiddag fra start april til slutning af maj. Flugtskydning bliver fra start april (mandag 28. marts) til slutning af juni. I foråret afholdte vi et arrangement om temaet, mårhunde, i Egtved, der var et godt fremmøde.

Følgende arrangementer fremover som vi arbejder på. Havjagter, evt. en romsmagnings aften, måske en fisketur til foråret.

Vi har fået 2 nye flugtskydnings instruktører.

Beretning godkendt.

Fremlæggelse af regnskab. Tom Østedgaard er sygemeldt, alvorligt. Han har samlet delregnskaber, men ikke færdig afsluttet 2021. Regnskabet fra 2020 blev godkendt. Fastsættelse af kontingent, uændret.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalg til Bjarne Jensen, Preben Jensen og Henning Bisgaard. Valg til suppleant, afgår Erik Johansen, nyvalgt Niels Peder Møller. Valg af revisorer, genvalg Bjarne Engbjerg-Pedersen og Klaus Jespersen. Valg af revisorsuppl. Torben Bo Jørgensen og Lykke Juhl.

Evt. Forslag til kommende arrangementer, trækjagt Stauning lodsejerforening, et kniv kursus, drivjagter bla Fromsseier plantage.

Kåring af årets bukke, mindste buk Preben Jensen, flotteste buk Preben Jensen.

 

 

 

Generalforsamling 2019

20191107_194018.jpg

Kl. 18.00 spiste vi en gang stegt flæsk med persillesovs.

Referat for generalforsamling 2019 i Vejle Ådals Jagtforening.

Formanden bød velkommen til 27 fremmødte medlemmer til spisningen, senere kom 1 medlem yderligere til mødet kl. 19.30.

  1. Valg af dirigent, Jens V. Kjellerup blev foreslået og valgt.
  2. Beretning af formanden om foreningens aktiviteter. I februar blev der afholdt 2 rævereguleringsjagter, et i Egtved området og et i Filskov. Deltager antallet var ca. 25 personer hvert sted. Dette var vores første år med samarbejdet med Filskov jagtforening. Til februar vil vi igen arrangere 2 rævereguleringsjagter (Tovholder Kim Jeppesen). 16. maj havde vi bukkepral i Vingsted, vi var vært med rundstykker og kaffe. Journalisten fra Egtved Posten kom og skrev et godt stykke til VAF og lokalavisen.

I riffelafdelingen var sket følgende. 12 havde deltaget i riffel stævnet i Borris, hvor der konkurreres i skydning til dyreskiver på forskellige afstande. 10 havde været til elgmærke skydning i Ørre. 5 var til kvalifikationsskydning i Måde. Vi har afholdt riffelpokalskydning. Vi har i år lejet færre baner i Vingsted pr. gang. Dette har betydet at andre foreninger har været på banen samtidig, og instruktørerne var kommet på ekstra arbejde med hensyn til sikkerheden på banerne.

I flugtskydningsafdelingen var sket følgende. Vi har deltaget med 2 hold i holdskydningen. Vores oldboys hold deltog i kvalifikationsskydningen i Skrydstrup. Vi har afholdt vores årlige pokalskydning.

Antal medlemmer i vores jagtforening er 398.

Efter beretningen talte vi om tiltag til flere aktiviteter mm. Evt. købe vildtkameraer (vedrørende større mårhunde bestande). Tema/foredrag om f.eks. partering af kronhjort. Tema aften om mårhund. Om evt. opstart med hundetræning, der vil nok være et stort behov. Også familieaktiviteter efterspørges.

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab af kassereren (Ejnar Askholm). Årets overskud 11.000 kr.
  2. Fastlæggelse af kontingent, der blev vedtaget uændret kontingent.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg Preben Jensen, Bjarne Jensen og Ejnar Askholm (ønsker ej genvalg). Valgt blev Preben Jensen og Bjarne Jensen begge genvalgt, nyvalgt Henning Bisgård og Tom Ødstedgaard. Nu er der i alt 6 i bestyrelsen.
  4. Valg af suppleanter. Første suppleant, nyvalgt Erik Johansen
  5. Valg af revisorer. Gorm Heiwald ønskede ikke genvalg. Klaus G. Jespersen genvalg og nyvalg til Bjarne Engbjerg-Pedersen. Revisor suppleant, Kim Johansen ønskede ikke genvalg. Torben Jørgensen genvalg og nyvalg til Flemming Petersen.
  6. Eventuelt. Tak til vores piger, som fik en erkendtlighed for deres store indsats i klubhuset mm.

En opfordring til alle medlemmer som ikke har deres mobilnummer registreret hos DJF´s hjemmeside, til at blive registreret/opdateret, så vi derigennem kan informere ud via sms kæden.

20191107_194012.jpg

Vi talte om, at vi skulle have nogle på kursus i Vejle kommunes regnskabssystem, som bruges af mange foreninger.

 

Tak til Jens for et godt møde med god ro og orden.

 

 

 

 

Jeppesens Bygs vandrepokaler skulle uddeles for årets flotteste og mindste danske buk. Lars Thomsen fik pokal for den mindste, og Erik Johansen for den flotteste.

 

Mødet sluttede ca. kl. 22.00. Bestyrelsen holdt derefter et kort møde, hvor vi aftalte en bestyrelsesmøde til torsdag 14. november, hvor vi konstituerer os.

 

Referent: JK.

Referat godkendes hermed:

 Preben F. Jensen                                                                              Rune M. Frandsen

 

 

Jakob Kjøngerskov                                                                          Henning Bisgaard

 

 

 Bjarne Jensen                                                                                       Tom Ødstedgaard

 

 

Dirigent Jens V. Kjellerup

 

20191107_194027 (002).jpg

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/