Vedtægter

Foreningens navn er Vejle AdaIs Jagtforening,  Nørup-Bredsten- Egtved

1.2 Foreningens hjemsted er Vejle kommune.

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund,hvis vedtægter er bindende  for foreningen.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3 Formal og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle aile jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser  i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund,§ 2.

4 Optagelse

4.1 Foreningen kan sam medlemmer optage enhver uberygtet person.

5 Opør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent,efter nærmere af bestyrelsen fastsatte  regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere  et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes pa førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver,at 2/3 af medlemmerne stemmer  herfor. Såtremt forslaget  om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordincer generalforsamling, såtremt  2/3 af de,der fremmødte stemmer  herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler  et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse  om

forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens  forpligtelser.

7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Forslag,der ønskes optaget  på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 lndkaldelse  af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst  2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. 1. Valg af dirigent.
  2. 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. 4. lndkomne forslag.
  5. 5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. 7. Valg af suppleanter.
  8. 8. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
  9. 9. Eventuelt.

8 Ekstraordiniær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder  det pakrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette  med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. lndkaldelse  til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9 Afstemninger

9.1Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet affremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har en stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette,eller hvis mindst 1/3 medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgar  af disse vedtægter.

9.6 Endringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst  2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer  derfor.

10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5-7. medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2. år. Genvalg kan finde sted. Ulige antal i ulige år og lige antal i lige år

10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte formand og kassere

10.5   Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder  møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5,3 af 7)

medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens- eller i dennes fravær næstformandens- stemme afgørende.

11 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens  løbende dispositioner kan gives til kassereren.

11.3 Ved køb, afhændelse og pantsætning affast ejendom samt optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtigelse tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

større indkløb, beløbet fastsættes af bestyrelsen

12 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er fra 1/10 til 30/9

13 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt  medlemmerne,jf. punkt 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere  til opgave løbende at pase, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under Jægerforbundet, saledes at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden føgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt- forvaltes af Jægerforbundet indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, samt skal anvende den til naturbevarende formål.

16 lkrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 25 februar 2014 træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Ovenstaende vedtægter er godkendt  af generalforsamlingen

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/